Naudojimosi taisyklės

Sveiki atvykę į interneto svetainę, kuri priklauso ir kurią tvarko UAB "Draugas.lt", jos dukterinės įmonės bei filialai ir kiti asmenys (toliau drauge – Draugas.lt).

Šis dokumentas yra sutartis tarp UAB "Draugas.lt" ir Jūsų (toliau – Lankytojas) dėl naudojimosi bet kuria iš žemiau išvardintų interneto svetainių, o tai pat ir taisyklės (toliau – Taisyklės), kurių privalo laikytis visi asmenys, apsilankę ir (ar) besinaudojantys bet kurios iš žemiau išvardintų interneto svetainių visomis ir (ar) bet kuria iš jose teikiamų paslaugų, įskaitant ir asmenis, neatlikusius registracijos procedūros.

1. Įžanga ir sąvokos.

1.1. Taisyklės taikomos šioms interneto svetainėms ir jose apsilankiusiems asmenims:
http://www.draugas.lt;
https://pazintys.draugas.lt;
http://m.draugas.lt;
https://zaidimai.draugas.lt;
http://okeanija.draugas.lt;
http://gurmanai.draugas.lt;
http://manoukis.draugas.lt;
http://manomiestas.draugas.lt;
http://nanoferma.draugas.lt;
http://paslaptys.draugas.lt;
http://akvariumas.draugas.lt;
http://riteriai.draugas.lt;
http://fragoria.draugas.lt;
http://mafija.draugas.lt;
http://pokeris.draugas.lt;
http://empire.draugas.lt;
http://zklubas.draugas.lt;
http://fikss.draugas.lt;
http://superpanele.draugas.lt;
http://vaikudarzelis.draugas.lt;
https://forumas.draugas.lt;
http://skebimai.draugas.lt;
https://fortuna.draugas.lt;
http://pastas.draugas.lt;
https://webmail.draugas.lt;
http://wapmail.draugas.lt;
(toliau visos svetainės kartu vadinamos "Svetainėmis").

1.2. Naudojimasis Svetainėmis šių Taisyklių prasme apima visų ir bet kokių veiksmų atlikimą Lankytojui prisijungus prie Svetainių naudojantis interneto ryšiu. Šių Taisyklių prasme, paslaugos apima visus ir bet kokius Lankytojo veiksmus, kuriuos jis gali atlikti Svetainėse, įskaitant, bet neapsiribojant naudojimąsi pažinčių galimybėmis, elektroniniu paštu, bendravimu forume, interaktyviu bendravimu ("chat"), naudojimusi žaidimais, skelbiamos informacijos skaitymą, atsiliepimų ir komentarų rašymą, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą bei gavimą ir kita (toliau – Paslaugos). Lankytojas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Svetainėmis ir (ar) Paslaugomis, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Lankytojas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Lankytojas neturi teisės naudotis jokiomis Paslaugomis ir (ar) Svetainėmis.

1.3. Dalis Svetainėse teikiamų Paslaugų yra prieinamos už tam tikrą užmokestį (toliau – Mokamos Paslaugos). Mokamos Paslaugos yra apibūdintos ir nurodytos Svetainėse. Toliau šiose taisyklėse nuoroda į "Paslaugas" apims visas Paslaugas, įskaitant ir Mokamas Paslaugas, o nuoroda į "Mokamas Paslaugas" apims tik tas Paslaugas už kurias Lankytojas moka užmokestį.

1.4. "Draugas.lt" turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti šias Taisykles. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo bet kurioje iš Svetainių. Jei Lankytojas po Taisyklių pakeitimų paskelbimo naudojasi Paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su visais Taisyklių pakeitimais. Lankytojui nesutinkant su pakeistomis Taisyklėmis, jis praranda teisę naudotis Paslaugomis, o taip pat privalo nedelsiant panaikinti savo registraciją Svetainėse.

2. Registracija ir prisijungimo duomenys.

2.1. Atsižvelgiant į tai, jog dalis Paslaugų yra prieinamos Lankytojui tik atlikus registracijos procedūrą Svetainėse (toliau – Registracija), Lankytojas yra laisvas pasirinkti Paslaugų, kuriomis jis gali naudotis Svetainėse, apimtį.

2.2. Norėdamas naudotis arba turėti galimybę naudotis visomis Svetainėse prieinamomis Paslaugomis, Lankytojas privalo atlikti Registraciją. Registracija atliekama paspaudus atitinkamą nuorodą Svetainėse ir suvedant visus Registracijos formoje prašomus pateikti Lankytojo duomenis, įskaitant, bet neapsiribojant gimimo data, vardu ir pavarde, gyvenamosios vietos adresu, elektroninio pašto adresu, slaptažodžiu ir kitą informaciją (išskyrus atvejus kai Registracijos formoje nurodoma, jog tam tikrų duomenų pateikti nebūtina) (toliau – Prisijungimo duomenys). Svetainėse gali būti reikalaujama atlikti papildomą registracijos procedūrą, norint naudotis tam tikromis Paslaugomis (pvz. Svetainėje https://pastas.draugas.lt). Tokioms registracijos procedūroms taikomos tokios pačios sąlygos, kokios yra nustatytos Registracijai.

2.3. Atlikdamas Registraciją Lankytojas įsipareigoja pateikti tik teisingus ir išsamius Prisijungimo duomenis. Lankytojui draudžiama atlikti Registraciją naudojantis svetimais duomenimis. "Draugas.lt" turi teisę savo nuožiūra spręsti apie Lankytojo pateiktų Prisijungimo duomenų teisingumą, išsamumą ir tikslumą. Lankytojui pateikus neteisingus, neišsamius ar netikslius duomenis "Draugas.lt" turi teisę nedelsiant ir nepranešus Lankytojui, neregistruoti Lankytojo, pašalinti Lankytoją iš užsiregistravusių asmenų sąrašo ir (ar) imtis bet kokių kitų veiksmų.

2.4. Lankytojas besąlygiškai sutinka ir patvirtina, jog jis pats, o ne "Draugas.lt", atsako už Prisijungimo duomenų, reikalingų Lankytojui prisijungti prie Svetainių ar kitaip naudojantis Paslaugomis, slaptumą.

2.5. Lankytojas įsipareigoja nedelsiant pakeisti ir (ar) papildyti Prisijungimo duomenis, kuriuos jis pateikė "Draugas.lt" registruodamasis Svetainėse, Prisijungimo duomenims pasikeitus. Šalys susitaria, jog "Draugas.lt" vykdys visas savo pareigas ir naudosis savo teisėmis vadovaudamasis prezumpcija, jog Lankytojo pateikti Prisijungimo duomenys yra teisingi ir išsamūs. "Draugas.lt" jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Lankytojui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Lankytojas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius Prisijungimo duomenis arba nepakeitė ir nepapildė Prisijungimo duomenų jiems pasikeitus.

2.6. Lankytojas įsipareigoja užtikrinti Prisijungimo duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei užtikrinti, jog jokie tretieji asmenys nepasinaudos Prisijungimo duomenimis Paslaugoms gauti. Lankytojas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Lankytojo Prisijungimo duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant Lankytojo Prisijungimo duomenimis, maksimalia apimtimi kyla Lankytojui.

2.7. Šalys susitaria, jog "Draugas.lt" turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai, savo nuožiūra ir nepranešęs apie tai Lankytojui panaikinti visą ar dalį Lankytojo Prisijungimo duomenų, o taip pat ir kitokią informaciją, kurią Lankytojas bet kokiu būdu pateikia naudodamasis Svetainių Paslaugomis, ją keisti, apriboti galimybes arba uždrausti Lankytojui naudotis visomis arba dalimi Paslaugų ir (ar) pasiekti visas ar bet kurią iš Svetainių ir jų dalių.

2.8. Naudodamasis Paslaugomis ir (ar) registruodamasis Svetainėse bei pateikdamas "Draugas.lt" savo duomenis ir (ar) informaciją, Lankytojas besąlygiškai sutinka, jog "Draugas.lt" valdytų ir tvarkytų bet kokius pateiktus Lankytojo asmens duomenis arba kitokią gautą informaciją ir naudotų tokią informaciją šios sutarties vykdymo tikslams, Svetainėse teikiamoms Paslaugoms, tiesioginės rinkodaros, statistikos tikslams bei Lankytojo mokumui įvertinti ir (ar) įsiskolinimui valdyti. Lankytojas sutinka, kad jo Svetainėse po Registracijos sukurto profilio duomenys būtų prieinami kitiems Lankytojams (išskyrus tam tikrus duomenis, kurių prieinamumą Lankytojas pats gali apriboti) ir kad "Draugas.lt" negali būti laikomas atsakingu už tokių duomenų panaudojimą. Naudodamasis Svetainių Paslaugomis Lankytojas besąlygiškai sutinka su "Draugas.lt" Privatumo politika.

2.9. Patalpindamas savo asmeninę informaciją bei duomenis į Svetaines Lankytojas šiuo patvirtina, kad supranta, jog ši informacija gali tapti prieinama tretiesiems asmenims bei prisiima visą su galimu privatumo pažeidimu susijusią riziką. "Draugas.lt" Lankytojui taip pat rekomenduoja prieš įkeliant į Svetaines trečiųjų asmenų nuotraukas ar informaciją apie juos, gauti minėtų trečiųjų asmenų sutikimą.

3. Svetainių keitimas, Paslaugų ribojimas.

3.1. "Draugas.lt" pasilieka teisę bet kada nepranešęs Lankytojui keisti Svetaines ir (ar) Paslaugas ar atskiras jų dalis, visą ir bet kokį jų turinį, funkcijas, bet kokią informaciją, įskaitant ir tokią, kurią pateikia Lankytojas ir pan. Lankytojas supranta ir sutinka, kad "Draugas.lt" niekada nebus laikomas atsakingu už jokius tokiais ir kitais panašiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Lankytojui bei atsisako reikšti bet kokias pretenzijas "Draugas.lt" dėl tokių veiksmų.

3.2. "Draugas.lt" turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo, neribotam laikotarpiui ir nenurodydamas priežasties apriboti arba sustabdyti Lankytojo galimybes patekti į Svetaines ir (ar) naudotis Svetainių teikiamomis Paslaugomis.

3.3. Apribojus ar sustabdžius Lankytojo galimybes patekti į Svetaines ir (ar) naudotis Svetainių teikiamomis Mokamomis Paslaugomis dėl kitų priežasčių nei šių Taisyklių pažeidimas, "Draugas.lt" įsipareigoja pratęsti Mokamų Paslaugų teikimą Lankytojui tam laikotarpiui, kurį nebuvo teikiamos Mokamos Paslaugos už kurias Lankytojas buvo sumokėjęs (išskyrus atvejus, kai Mokamų Paslaugų teikimas buvo apribotas ne dėl "Draugas.lt" kaltės bei atvejį nustatytą Taisyklių 3.4. punkte).

3.4. "Draugas.lt" turi teisę profilaktinių darbų metu apriboti ar nutraukti Paslaugų teikimą neribotam terminui. Tokiu atveju Lankytojas besinaudojantis Mokamomis Paslaugomis yra informuojamas apie profilaktinių darbų pradžią pranešimu (priklausomai nuo to kokiomis Paslaugomis naudojasi Lankytojas – elektroniniu paštu ir (ar) kitokiu pranešimu) ne vėliau kaip prieš vieną valandą prieš darbų pradžią. Tokiu atveju "Draugas.lt" gali, tačiau neprivalo, pratęsti Mokamų Paslaugų teikimą Lankytojui tam laikotarpiui, kurį nebuvo teikiamos Mokamos Paslaugos už kurias Lankytojas buvo sumokėjęs.

3.5. Šalys susitaria, kad "Draugas.lt" turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo visiškai nutraukti visų ar bet kurios iš Svetainių veiklą.

3.6. Lankytojas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti naudotis Paslaugomis panaikindamas savo Prisijungimo duomenis Svetainėse nurodytu būdu. Lankytojui, sumokėjusiam "Draugas.lt" už Mokamas Paslaugas ir atsisakiusiam naudotis Paslaugomis, yra negrąžinamas užmokestis už Mokamas Paslaugas.

4. Bendros nuostatos.

4.1. Lankytojas pripažįsta ir sutinka, kad jis pats, o ne "Draugas.lt", yra atsakingas už visą ir bet kurią informaciją, duomenis, simbolius, tekstą, programinę įrangą, muziką, garsus, fotografijas, paveikslėlius, grafiką, video klipus, pokalbius, žinutes, elektroninius laiškus, dokumentus ar bet kokią kitą medžiagą (toliau – Turinys), kurią siunčia ar bet kuriais kitais būdais perduoda naudodamasis Svetainėmis ir (ar) Paslaugomis.

4.2. Naudodamasis Svetainėmis ir (ar) Paslaugomis Lankytojas privalo paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, nepažeisti teisės aktų reikalavimų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, įskaitant teisės aktų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą, asmens duomenų apsaugą, reklamos reguliavimą ir kitų.

4.3. Naudojantis Svetainėmis ir (ar) Paslaugomis Lankytojui draudžiama:

4.3.1. naudotis Svetainėmis ar Paslaugomis tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų Svetainių ir (ar) Paslaugų tinkamam veikimui, jų saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Svetainėmis ir (ar) Paslaugomis;

4.3.2. laikyti, skelbti, siųsti, platinti arba bet kuriuo kitu būdu perduoti bet kokį įžeidžiantį, šmeižikišką, nešvankų, pornografinį, grasinantį, užgaulų, diskriminacinį ar teisės aktų reikalavimams prieštaraujantį Turinį, o taip pat bet kurį kitą turinį, kuris galėtų pažeisti teisės aktų reikalavimus, būtų laikomas pažeidžiančiu teisės aktuose įtvirtintas normas arba skatintų elgesį priešingą teisės aktų reikalavimams ar sukeliantį bet kokią teisinę atsakomybę "Draugas.lt";

4.3.3. bet kokiomis priemonėmis platinti nuorodas į bet kokį Turinį, kuris gali būti laikomas nešvankiu, pornografiniu, įžeidžiamu, grasinančiu, užgauliu, diskriminaciniu ar pažeidžiančiu teisės aktų reikalavimus;

4.3.4. atliekant Registraciją pasirinkti ir (ar) naudoti tokį vartotojo vardą ir (ar) elektroninio pašto adreso dalį, kuris gali būti laikomas nešvankiu, pornografiniu, įžeidžiamu, grasinančiu, užgauliu, diskriminaciniu ar pažeidžiančiu teisės aktų reikalavimus;

4.3.5. apsimesti bet kokiu kitu asmeniu ar subjektu, įskaitant, bet neapsiribojant "Draugas.lt" darbuotojais arba kitaip klaidinančiai pareikšti apie savo ryšius su kokiais nors asmenimis;

4.3.6. naudoti bet kokias automatizuotas priemones, įskaitant, bet neapsiribojant papildoma kompiuterine technika ir (ar) programine įranga žaidimų ir (ar) konkursų organizuojamų Svetainėse rezultatams pagerinti;

4.3.7. savavališkai organizuoti savo paties konkursus ar reklamuoti bet kokio pobūdžio produktus ir (ar) paslaugas;

4.3.8. trukdyti įprastai bendravimo tarp kitų lankytojų, naudojantis Paslaugomis, eigai, kitaip neigiamai bet kokiais veiksmais įtakoti kitus lankytojus bei jų savijautą, trukdyti jiems keistis Turiniu;

4.3.9. atlikti daugiau nei vieną Registraciją Svetainėse, išskyrus atvejus kai Svetainėse reikalaujama atlikti papildomą registracijos procedūrą, o taip pat kai Lankytojas panaikina savo ankstesnius Prisijungimo duomenis Svetainėse nurodytu būdu.

4.4. Be aukščiau minėto, Lankytojas įsipareigoja nenaudoti Svetainių ir (ar) Paslaugų:

4.4.1. bet kokiems veiksmams, kurie galėtų pakenkti bet kuriems asmenims, jų turtui ar teisėtiems interesams, atlikti;

4.4.2. teisės aktais draudžiamos, įžeidžiančios, apgaulingos, grasinančios, asmenų teises pažeidžiančios informacijos ar kitokio panašaus pobūdžio Turinio platinimui;

4.4.3. pažeisdamas asmenų teises į intelektinę nuosavybę, tame tarpe ir turtines autoriaus teises, patentus, komercines ar gamybines paslaptis ar teises į prekių ženklus;

4.4.4. bet kokių prekių ir (ar) paslaugų reklamos, taip pat bet kokių nepageidautinų elektroninių laiškų, pranešimų, žinučių ar kito Turinio platinimui.

4.5. Šalys susitaria, jog Lankytojui pažeidus bet kurią iš šių Taisyklių nuostatų, "Draugas.lt" įgyja teisę bet kuriuo metu visiškai ar iš dalies apriboti Lankytojo galimybes bet kokiu būdu naudotis visomis ar bet kuria iš Svetainių ir jose teikiamų Paslaugų. Tokiu atveju Lankytojui nėra grąžinamas sumokėtas užmokestis už Mokamas Paslaugas. Lankytojas sutinka, kad "Draugas.lt" vienašališkai spręstų apie tai, ar Lankytojas pažeidė šias Taisykles, ir įsipareigoja pripažinti bet kokį "Draugas.lt" sprendimą kaip teisėtą ir teisingą.

4.6. Lankytojas supranta ir sutinka, kad Mokamos Paslaugos gali būti teikiamos tik po to, kai Lankytojas sumoka "Draugas.lt" už Mokamas Paslaugas Svetainėse nurodyta tvarka. "Draugas.lt" turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti užmokesčio už bet kurias Mokamas Paslaugas dydį bei mokėjimo tvarką.

4.7. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, kad pasibaigus laikotarpiui, už kurį Lankytojas yra sumokėjęs siekdamas naudotis tam tikromis Mokamomis Paslaugomis (jeigu šis laikotarpis Lankytojo nepratęsiamas), Lankytojui gali būti apribota galimybė naudotis Mokamomis Paslaugomis ir dėl to Lankytojas gali netekti galimybės bet kokiu būdu naudotis tam tikromis Paslaugomis, įskaitant, bet neapsiribojant galimybių pasiekti visą ar dalį Svetainėse prieinamo, ar tik pačiam Lankytojui prieinamo Turinio, praradimu, taip pat visos ar dalies savo asmeninės informacijos ar kito Turinio praradimu.

4.8. Lankytojas supranta, kad dalis Svetainėse prieinamų Paslaugų yra skirta tik pilnamečiams asmenims. Lankytojas pripažįsta, kad yra pilnametis asmuo arba gavo savo tėvų, globėjų arba rūpintojų leidimą naudotis Svetainėmis ir (ar) Paslaugomis. Davęs leidimą naudotis Svetainėmis bet kuriam nepilnamečiui, atitinkamas asmuo ir (ar) Lankytojas pripažįsta, kad jis yra atsakingas už nepilnamečio, besinaudojančio Svetainėmis ir jose prieinamomis Paslaugomis, veiksmus ar neveikimą, o taip pat, kad jis privalo užtikrinti, jog toks asmuo laikysis šių Taisyklių. Lankytojas, kuriam nėra sukakę 18 metų, įsipareigoja nesinaudoti tokiomis Paslaugomis, kurios yra skirtos pilnamečiams.

4.9. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, jog "Draugas.lt" nekontroliuoja kitų lankytojų ar trečiųjų šalių Turinio, kurį Lankytojas gali gauti, perskaityti ar kitaip sužinoti naudodamasis Svetainėmis ar Paslaugomis, todėl "Draugas.lt" neužtikrina tokio Turinio tikslumo, vientisumo ir (ar) kokybės.

4.10. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, kad naudodamasis Svetainėmis ar Paslaugomis Lankytojas nėra ir negali būti apsaugotas nuo įžeidžiančio, nepadoraus ar kitokio neigiamai Lankytoją veikiančio Turinio.

4.11. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, kad naudodamasis Svetainėmis ir (ar) Paslaugomis Lankytojas pareiškia apie savo sutikimą gauti neribotą kiekį informacinio, reklaminio ir kitokio pobūdžio Turinio, kurį teiks "Draugas.lt" . Toks Turinys gali būti siunčiamas visais ir bet kokiais būdais, pagal bet kuriuos kontaktinius duomenis, kuriuos Lankytojas pateikė Registracijos metu. Lankytojas turi teisę atšaukti sutikimą, savo gyvenamosios vietos adresu, nurodytu telefono numeriu ar elektroniniu paštu (išskyrus "Draugas.lt" suteiktą elektroninį paštą), gauti minėtą Turinį iš "Draugas.lt". Pareiškimas dėl atsisakymo gauti Turinį siunčiamas Svetainių skyriuose "Kontaktai" nurodytais adresais. Atsisakius gauti aukščiau šiame punkte nurodyto pobūdžio Turinį, "Draugas.lt" pasilieka teisę nutraukti ar apriboti Lankytojo galimybes naudotis Svetainėmis ir (ar) Paslaugomis, įskaitant, bet neapsiribojant Lankytojo Prisijungimo duomenų, Lankytojo Svetainėse ar naudojantis Paslaugomis sukurtų bei saugomų duomenų (įskaitant elektroninio pašto dėžučių turinį) ir bet kokių kitų Paslaugų ištrynimą, panaikinimą ar blokavimą.

4.12. "Draugas.lt" nemokamo elektroninio pašto paslauga gali būti nutraukta ar kitaip apribota tomis pačiomis Taisyklėse nurodytomis sąlygomis kaip ir kitos Paslaugos, o taip pat ir tuo atveju, jei Lankytojas neprisijungia prie "Draugas.lt" elektroninio pašto sistemos ilgiau negu tris mėnesius.

4.13. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, kad Lankytojo gaunamas ir siunčiamas Turinys gali būti tikrinamas "Draugas.lt" nuožiūra, siekiant aptikti "Draugas.lt" nepageidaujamu pripažįstamą Turinį, o tokį Turinį aptikus – jį šalinti ar blokuoti tokio Turinio bet kokį perdavimą. Lankytojas taip pat sutinka, kad viršijus Lankytojo pasirinktai Paslaugų, susijusių su elektroniniu paštu, apimčiai taikomus Turinio apimties ar elektroninės pašto dėžutės talpos apribojimus, Lankytojo siunčiamas ar gaunamas Turinys gali būti atmestas arba atitinkamos Paslaugos gali būti kitaip apribotos.

5. Teisė komentuoti ir bendrauti. Teisės į Turinį.

5.1. Lankytojas turi teisę komentuoti bei kitokiais Svetainėse prieinamais būdais bendrauti su kitais lankytojais, o taip pat pareikšti savo nuomonę apie Svetainėse pateikiamą Turinį, bei prieinamas Paslaugas.

5.2. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, jog visa asmeninė Lankytojo informacija (įskaitant, bet neapsiribojant Prisijungimo duomenimis) ir visas Turinys, kurį jis bet kokiu būdu pateikia naudodamasis Svetainėmis ir (ar) Paslaugomis, gali būti saugomas "Draugas.lt" 2 metus nuo paskutinio Lankytojo apsilankymo Svetainėse (išskyrus duomenis, kurie, vadovaujantis įstatymų ir "Draugas.lt" asmens duomenų tvarkymo taisyklių nuostatomis, gali būti saugomi 6 mėnesius nuo ryšio datos).

5.3. Naudodamasis 5.1. punkte nurodyta teise Lankytojas besąlygiškai patvirtina ir garantuoja, kad bet kokie Lankytojo pateikti komentarai ar bet kokia kita informacija, duomenys ar kitas Turinys atitiks šiuos reikalavimus:

5.3.1. bus teisingas, tikslus, neapgaulingas ar kitaip klaidinantis;

5.3.2. nepažeis "Draugas.lt" ar trečiųjų asmenų teisių, įskaitant, bet neapsiribojant intelektinės nuosavybės teisėmis, teisėmis į komercinę paslaptį, teisėmis į asmens privataus gyvenimo neliečiamumą ir kt.;

5.3.3. nepažeis įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimų;

5.3.4. nesukurs jokių teisinių pareigų "Draugas.lt".

5.4. Lankytojas supranta, kad jis pats, o ne "Draugas.lt", yra atsakingas už visą ir bet kokį Turinį, kurį Lankytojas siunčia, peržiūri, laiko ar platina naudodamasis Svetainėmis ir (ar) Paslaugomis.

5.5. "Draugas.lt" pasilieka teisę savo nuožiūra panaikinti ir keisti bet kuriuos Lankytojo komentarus jam apie tai nepranešęs.

5.6. Naudodamasis Svetainėmis ar Paslaugomis ir teikdamas, įvesdamas ar kitaip siųsdamas Turinį Lankytojas neatlygintinai, neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje suteikia "Draugas.lt" šias išimtines teises:

5.6.1. teisę bet kokia forma ar būdu atgaminti, išleisti, viešai skelbti, padaryti viešai prieinamu ir platinti parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba valdyti Lankytojo pateiktą informaciją bet kokia forma ar kalba;

5.6.2. teisę kurti išvestinius kūrinius iš Lankytojo pateikto Turinio;

5.6.3. bet kokiu būdu ir forma neatlygintinai naudotis pateiktu Turiniu, įskaitant, bet neapsiribojant Lankytojo pateiktų idėjų, pasiūlymų ar sumanymų panaudojimu "Draugas.lt" ar kitų asmenų veikloje.

6. Intelektinė nuosavybė.

6.1. Visos teisės į Svetaines ir joje esančius kūrinius yra saugomos. Joks Svetainėse esantis Turinys ar kitokia informacija negali būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamu arba platinamas be išankstinio raštiško "Draugas.lt" sutikimo.

6.2. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Svetainėse yra "Draugas.lt" nuosavybė arba "Draugas.lt" juos teisėtai naudoja.

7. "Draugas.lt" atsakomybės ribojimas.

7.1. Lankytojas sutinka, kad "Draugas.lt" nėra ir nebus atsakingas už Svetainių ir (ar) Paslaugų veikimo sutrikimus ir dėl to Lankytojo ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.

7.2. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, kad Svetainė ir Paslaugos pateikiamos be jokių patvirtinimų ar garantijų iš "Draugas.lt" pusės dėl to, jog Svetainės veiks ir Paslaugos jose, bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, pilna apimtimi arba, kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Lankytojui ar tretiesiems asmenims. "Draugas.lt" nėra ir nebus atsakingas už Svetainėse esančio Turinio neatitikimus, informacijos netikslumą ar klaidingumą ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Lankytojui ar tretiesiems asmenimis.

7.3. "Draugas.lt" neatsako už jokią žalą ir (ar) nuostolius, kuriuos gali patirti Lankytojas naudodamasis Svetainėmis ir (ar) Paslaugomis bei įkraudamas, siųsdamas, bet kuriais kitais būdais perduodamas ar padarydamas viešai prieinamu bet kokį Turinį.

7.4. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo , jog "Draugas.lt" nebus atsakingu už bet kokiu būdu Lankytoją ar kitas trečiąsias šalis pasiekiantį Turinį, Lankytojui naudojantis Svetainėmis ir (ar) Paslaugomis, įskaitant, tačiau neapsiribojant, bet kokias klaidas ar nesutapimus tokiame Turinyje, nuostolius ar žalą, kurią sukėlė atitinkamas Turinys ar tokio Turinio paskelbimas, gavimas, siuntimas ar kitoks perdavimas naudojantis Paslaugomis.

7.5. Lankytojas supranta ir sutinka, kad "Draugas.lt" niekada ir dėl jokių priežasčių nebus atsakingas už visus ir bet kuriuos savo veiksmus arba neveikimą susijusį su Lankytojo naudojimusi Svetainėmis ir (ar) Paslaugomis ir šių Taisyklių laikymusi. Lankytojas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Lankytojui naudojantis Svetainėmis ar Paslaugomis.

7.6. Lankytojas įsipareigoja užtikrinti, kad "Draugas.lt" niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Lankytojas naudojosi Svetainėmis ir (ar) Paslaugomis.

7.7. "Draugas.lt" atsakomybė Lankytojui ar tretiesiems asmenims, kylanti iš šių Taisyklių, yra ribojama pinigų suma, kurią Lankytojas paskutinį kartą sumokėjo už Mokamas Paslaugas, o Lankytojui nesinaudojant Mokamomis Paslaugomis – 50 ([penkiasdešimt]) litų suma.

8. Taikytina teisė.

8.1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

9. Informacijos siuntimas.

9.1. "Draugas.lt" visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Lankytojui Prisijungimo duomenyse jo nurodytu elektroninio pašto adresu arba kitokiu būdu, kuriuo Lankytojas gali būti pasiekiamas, atsižvelgiant į jo naudojamas Paslaugas. Visa pagal šias Taisykles Lankytojui siunčiama informacija laikoma gauta Lankytojo praėjus trims valandoms nuo jos išsiuntimo momento.

9.2. "Draugas.lt" neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų ar kitokius sutrikimus dėl, kurių Lankytojas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš "Draugas.lt". Šalys susitaria, kad elektroninio laiško ar kitokio pranešimo, skirto Lankytojui kopijos buvimas "Draugas.lt" serveryje (duomenų bazėje ar kitokiame atitinkamą informaciją kaupiančiame įrenginyje), yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos Lankytojui išsiuntimą.

9.3. Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus, skundus klausimus Lankytojas siunčia Svetainių skyriuose "Kontaktai" ar "Pagalba" nurodytais kontaktiniais adresais.

10. Baigiamosios nuostatos.

10.1. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų. Tokiu atveju, Šalys susitaria pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek tai įmanoma, turėtų tą patį teisinį ir ekonominį rezultatą kaip ir pakeistoji norma.

10.2. Šalys susitaria, jog "Draugas.lt" gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių tretiesiems asmenims be Lankytojo sutikimo ir jam apie tai nepranešęs.

10.3. Šalys susitaria, kad šios Taisyklės turi viršenybę visų Svetainėse Lankytojui prieinamų paaiškinimų ir Paslaugų aprašymų atžvilgiu, o taip pat dėl to, kad visi ginčai tarp šalių bus sprendžiami remiantis šiomis Taisyklėmis ir jų tekstu.

10.4. Visi tarp Lankytojo ir "Draugas.lt" kilę nesutarimai dėl šių taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 15 (penkiolika) dienų nuo tos dienos, kai viena iš šalių įteikė kitai šaliai prašymą išspręsti ginčą, toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose pagal "Draugas.lt" buveinės vietą.

© 2006 – 2024 Forumas "Draugas.lt"  |  Privatumo politika  |  Naudojimosi taisyklės  |  Reklama  |  Kontaktai